Polityka prywatności i Polityka plików cookies

data ostatniej modyfikacji:

 1. Postanowienia ogólne

  Niniejszy załącznik reguluje politykę stosowaną przez Prywatną Klinikę Wident Liliana Winiarska, z siedzibą przy ul. Szubińskiej 93-95, 85-312 Bydgoszcz (dalej: Administrator), w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników.

  Podczas korzystania z witryny internetowej www.wident.eu, której administratorem jest Prywatna Klinika Wident Liliana Winiarska nie jest wymagane podawanie jakichkolwiek danych osobowych. Ponadto treści zamieszczone na Stronie Internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny.

  Prywatna Klinika Wident Liliana Winiarska zastrzega sobie prawo do zmiany i poprawiania informacji zawartych na Stronie Internetowej bez uprzedniego informowania o tym jej Użytkowników. Zalecane jest częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej modyfikacji powyżej.

 2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

  Informacje podawane przez Użytkownika:

  Formularz kontaktowy. Dane osobowe tj. nazwa oraz adres e-mail, dobrowolnie przesłane przez Użytkownika do Prywatnej Kliniki Wident Liliana Winiarska w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Administratora danych wyłącznie w celu odpowiedzi na wiadomość.

  Newsletter. Udostępniony przez Użytkownika adres e-mail podczas zapisu do Newslettera, będzie wykorzystywany w celu przesyłania Użytkownikowi materiałów reklamowo-promocyjnych.
  Użytkownik w wiadomości potwierdzającej zapis do Newslettera otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych.

  Podane dane mogą być przetwarzane, za zgodą Użytkownika w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jakim została wyrażona. Osoba zapisana do Newslettera może się z niego wypisać klikając przycisk „anulować subskrypcję” na dole każdej wiadomości z Newslettera.

 3. Udostępnianie danych osobowych

  Przesłane Prywatnej Klinice Wident Liliana Winiarska dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to w przypadku:

  • wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą,
  • przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
 4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

  Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich czy też organizacjom międzynarodowym.

 5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

  Administrator danych nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

 6. Okres przechowywania danych

  Dane osobowe Użytkownik przechowane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od Administratora ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:

  • Państwa dane osobowe jako Pacjentów przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. 20 lat (od ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej) zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Art. 29 ust 1.
  • w przypadku czytelnego zamknięcia rozmów ze strony Użytkownika (konwersacji, która nie prowadzi do zapisania się na wizytę), dane zostają usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.
  • w przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
  • dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane m.in. do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika.

  Po upływie okresów przechowywania dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 7. Uprawnienia Użytkownika

  Każda z osób której dane są przetwarzane ma prawo:

  • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Mają Państwo prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, mają Państwo prawo:
   1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
   2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
   3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
  • do sprostowania (poprawiania) danych. Mają Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać od Administratora sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
  • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstawie do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, mogą Państwo żądać, aby je usunął. Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
   1. wycofali Państwo określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę;
   2. Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   3. wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w celach marketingowych;
   4. wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony internetowej i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
   5. Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

   Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowuje dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług.

  • ograniczenia przetwarzania danych – mogą Państwo żądać, aby Administrator danych ograniczył przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem Administrator ma nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarza je bezpodstawnie, lub nie chcą Państwo, żeby je usunął bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
   1. gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Państwa danych;
   2. gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądają Państwo ograniczenia ich wykorzystania;
   3. gdy Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Państwa szczególną sytuację – ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając Państwa dane osobowe.
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usunie Państwa dane, wobec wykorzystania których wnieśli Państwo sprzeciw;
  • do przenoszenia danych – mają Państwo prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Państwa dotyczące, które dostarczyli Państwo Administratorowi na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mogą Państwo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień. Jeżeli uważacie Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą złożyć Państwo w tej sprawie skargę do organu nadzorczego z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie

  Administrator w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Użytkownikowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika. W razie potrzeby termin realizacji żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

  W celu realizacji żądania, Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Użytkownika, aby dane Użytkownika nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

  Jeżeli żądanie Użytkownika okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Administrator może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 8. Cookies (Ciasteczka) oraz adres IP

  Strona internetowa www.wident.eu wykorzystuje tzw. "cookies", czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na dysku twardym klienta. Dzięki temu może uzyskiwać podstawowe informacje o tym, jak często klient odwiedza serwis, jakie jego elementy najbardziej go interesują, itp. (adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas wizyty, źródło wejścia). Informacje te wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących popularności strony internetowej. Każda osoba ma prawo do odmowy zapisywania plików "cookies" na swoim komputerze. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików "cookies".

  Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji można znaleźć u producenta stosowanej przez użytkownika przeglądarki (Opera, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari).

  Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie: wszystkoociasteczkach.pl.

 9. Zabezpieczenia danych osobowych

  Udostępnione Prywatnej Klinice Wident Liliana Winiarska dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 10. Odnośniki do innych stron

  Jeżeli na stronie internetowej serwisu www.wident.eu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Prywatną Klinikę Wident Lilina Winiarska stron internetowych, to Prywatna Klinika Wident Liliana Winiarska nie może odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

 11. Kontakt

  Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 12. Prawa autorskie

  Wszelkie prawa zastrzeżone © - kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie w całości lub też w części, w jakimkolwiek medium bez oficjalnej zgody właściciela jest zabronione.

O nas

Klinika Wident jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków, posiadającym doświadczoną kadrę medyczną. Dysponujemy sprzętem spełniającym najwyższe, europejskie standardy.

Aktualności

Kontakt

Prywatna Klinika Wident
ul. Szubińska 93-95
85-312 Bydgoszcz

Godz. otwarcia:
Pn-Czw: 7:00-20:00
Pt: 7:00-17:00
Sob-Ndz: nieczynne

+48 (52) 321 63 70 / +48 (52) 321 63 80

(52) 321 63 72

info@wident.eu

Pozostawiając nam swój adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymanie materiałów reklamowo- promocyjnych.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Ponadto, odnajdziesz je w wiadomości potwierdzającej zapis do Newslettera.

iso

ISO 9001:2015 ( PN-EN ISO 9001:2015-10)
ISO/IEC 27001:2013 ( PN-EN ISO/IEC 27001:2017)

JoomlaMan